Regulamin

Portalu PracaIdealna.pl

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady dostępu i korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu PracaIdealna.pl.
 2. Użyte w regulaminie określenia należy rozumieć następująco:
  1. Portal - portal PracaIdealna.pl będący witryną internetową dostępną pod adresem URL: http://www.pracaidealna.pl.
  2. Usługodawca - operator Portalu czyli AVATRUST Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, o kapitale zakładowym 5.500,00 PLN opłaconym w całości.
  3. Użytkownik - każda osoba fizyczna korzystająca z powszechnie dostępnych zasobów Portalu.
  4. Usługobiorca lub Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej korzystająca z treści i usług dostępnych w Portalu.

§ 2
RODZAJ I ZAKRES USŁUG

 1. Usługodawca świadczy usługi przy wykorzystaniu Portalu, które polegają na udostępnieniu przez Usługodawcę zasobów systemu teleinformatycznego Portalu w celu umożliwienia zamieszczenia CV (curriculum vitae) Usługobiorcy, po jego przetłumaczeniu na język norweski, na powiązanym portalu IdeelleJobben.no, celem udostępnienia go potencjalnym pracodawcom poszukującym pracowników w Norwegii.
 2. Usługi, o których mowa powyżej, przebiegają wedle następujących etapów:
  1. Usługobiorca poprzez rozmowę telefoniczną zleca Usługodawcy przeprowadzenie usługi opisanej w ust. 1 powyżej, podając dane do uzupełnienia swojego CV;
  2. Usługodawca tłumaczy CV Usługobiorcy na język norweski;
  3. Usługodawca umieszcza przetłumaczone CV Usługobiorcy na portalu IdeelleJobben.no;
  4. Po upływie określonego czasu CV Usługobiorcy podlega usunięciu z portalu IdeelleJobben.no.
 3. Rozszerzona regulacja każdego z opisanych w powyższym ustępie etapów znajduje się w dalszej części niniejszego regulaminu.
 4. Jakiekolwiek treści umieszczone na Portalu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

§ 3
USŁUGI POZA ZAKRESEM DZIAŁALNOŚCI PORTALU

 1. Usługodawca nie jest reprezentantem, pełnomocnikiem, przedstawicielem, agentem, zastępcą bezpośrednim lub pośrednim, podwykonawcą lub pracownikiem Usługobiorcy. Ponadto Usługodawca nie działa ani w imieniu, ani na rzecz jakiegokolwiek Usługobiorcy.
 2. Czynności Usługodawcy nie mają charakteru pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego lub pośrednictwa zawodowego, o których mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2004 r., Nr 99, poz. 1001 ze zm.).
 3. W razie wątpliwości Usługodawca nie jest i nie staje się stroną jakiejkolwiek umowy o pracę z udziałem Usługobiorcy.
 4. Wszelkie umowy dotyczące ewentualnego zatrudnienia Usługobiorcy zawierane są poza Portalem i bez udziału Usługodawcy. Rola Usługodawcy sprowadza się wyłącznie do tłumaczenia CV Usługobiorcy na język norweski oraz publikacji tego CV na portalu IdeelleJobben.no.

§ 4
STATUS UŻYTKOWNIKÓW

 1. Zależnie od zainteresowania konkretną usługą Portalu dany Użytkownik może jedocześnie być także Usługobiorcą.
 2. Usługobiorca dokonuje akceptacji niniejszego Regulaminu oraz związanej z nim Polityki Bezpieczeństwa poprzez wyraźne oświadczenie złożone podczas rozmowy telefonicznej z konsultantem reprezentującym Usługodawcę.
 3. Usługobiorca ma obowiązek podawania prawdziwych danych i informacji na potrzeby skorzystania przez niego z usług Portalu. Za skutki podania nieprawdziwych danych lub też zatajenia prawdziwych danych, jak i podanie danych niedotyczących tego Usługobiorcy lub dotyczących innej osoby, Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność wobec osób trzecich jak i Usługodawcy.
 4. Użytkownik jest obowiązany do bieżącego aktualizowania swoich danych, jeżeli tylko podał takie dane Usługodawcy.
 5. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym.
 6. Usługobiorcą może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych.

§ 5
ZLECENIE USŁUGI

 1. Użytkownik, który jest zainteresowany skorzystaniem z usług świadczonych w ramach Portalu, zgłasza swoje zlecenie poprzez zadzwonienie pod numer kontaktowy Portalu, to jest +48 708770862 .
 2. Rozmowa telefoniczna jest usługą o podwyższonej opłacie. Cena za jednostkę rozliczeniową tej usługi wynosi 4 zł netto, to jest 4,92 zł brutto za każdą rozpoczętą minutę połączenia.
 3. Celem rozmowy telefonicznej jest podanie przez Usługodawcę swoich informacji do stworzenia CV, którymi są w szczególności:
  1. imię i nazwisko,
  2. adres zamieszkania - kraj, miasto, kod pocztowy, ulica, nr domu, numer mieszkania,
  3. narodowość i ewentualne inne obywatelstwa,
  4. datę ważności paszportu,
  5. kontaktowy numer telefonu,
  6. adres e-mail,
  7. płeć,
  8. datę urodzenia,
  9. preferowane stanowisko/zawód,
  10. preferowane miejsce zatrudnienia,
  11. charakter pracy lub rodzaj umowy (na stałe, tymczasowo, dorywczo itp.),
  12. doświadczenie zawodowe z wyszczególnieniem dat,
  13. posiadane wykształcenie ze wskazaniem dat uczęszczania oraz rodzaju szkoły,
  14. odbyte szkolenia i kursy ze wskazaniem jakie i w jakim czasie,
  15. posiadane prawo jazdy wraz z kategoriami - jeżeli tak, to także data ważności uprawnień,
  16. inne umiejętności i zdolności,
  17. znane języki obce ze wskazaniem stopnia znajomości w aspektach czytania, pisania oraz rozmowy,
  18. umiejętności interpersonalne, komunikatywne, organizacyjne itp.,
  19. obsługa komputera oraz oprogramowania,
  20. inne specjalistyczne uprawnienia,
  21. dowolne dodatkowe sugestie.
 4. W rozmowie telefonicznej Usługobiorca potwierdza swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Usługodawcę, w celu świadczenia na jego rzecz usługi oraz udostępnienia ich odpłatnie lub nieodpłatnie ewentualnym podmiotom trzecim w obcym państwie (Norwegii), w celu przetwarzania tych danych przez na cele:
  1. podjęcia działań przed zawarciem umowy z Usługobiorcą, w szczególności skontaktowania się z nim;
  2. negocjowania warunków przyszłej umowy;
  3. zawarcia umowy;
  4. wykonywania umowy;
  5. weryfikacji prawdziwości danych podanych w CV.

§ 6
UTWORZENIE OGŁOSZENIA

 1. Usługodawca tworzy CV w języku polskim na podstawie danych przekazanych przez Usługobiorcę.
 2. Następnie Usługodawca dokonuje tłumaczenia CV Usługobiorcy na język norweski.
 3. W przeciągu 48 godzin CV Usługobiorcy w języku norweskim zostanie opublikowane na portalu IdeelleJobben.no.
 4. CV Usługobiorcy będzie publikowane na portalu IdeelleJobben.no przez 90 dni od jego zamieszczenia, chyba że strony postanowią inaczej.

§ 7
PUBLIKACJA CV

 1. Rola Usługodawcy kończy się na publikacji CV Usługobiorcy na portalu IdeelleJobben.no.
 2. Usługodawca może wprowadzić zmiany do opublikowanego CV, a także przedłużyć lub skrócić okres jego publikacji, wyłącznie na żądanie Usługobiorcy.
 3. Dalszych czynności związanych z jakiejkolwiek umowy (w szczególności negocjowanie, zawarcie, wykonanie) Usługobiorca dokonują samodzielnie.

§ 8
ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY

 1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność wobec każdego Użytkownika za niewykonanie lub nienależyte wykonanie świadczonej usługi
 2. Usługodawca nie ponosi w odpowiedzialności za wszelkie zdarzenia i szkody wynikłe z:
  1. niedostosowania się Użytkownika do wymogów technicznych niezbędnych do korzystania z Portalu;
  2. braku możliwości dostępu do Portalu, wynikającego z przyczyn od Usługodawcy niezależnych;
  3. siły wyższej, działań wojennych, ataku terrorystycznego, pożaru, zalania serwerowni, ataku hakerskiego, awarii, przyczyn leżących po stronie access providerów, dostawców Internetu, awarii sprzętu lub oprogramowania Użytkownika, awarii w serwerowni,
  4. przyczyn leżących po stronie osób trzecich (podmioty świadczące usługi telekomunikacyjne, hostingowe, bankowe, pocztowe, kurierskie, poczty elektronicznej, rejestracji i utrzymywania domen oraz inne usługi podobne oraz podmiot obsługujący system płatności);
  5. niedozwolonego korzystania z Usługi przez Użytkownika lub inną osobę;
  6. złośliwego lub naruszającego prawo działania lub zaniechania każdego użytkownika Internetu;
  7. odrzucenia wysyłanych wiadomości e-mail przez serwery pocztowe inne niż Usługodawcy, np. na skutek działania filtrów, blokad lub awarii tych systemów;
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za oznaczenie jego e-maili lub e-maili Użytkowników jako spam przez dostawcę usług poczty elektronicznej, z której korzysta Użytkownik.
 4. Usługodawca ma prawo do przerwy technicznej w funkcjonowaniu Portalu. O przerwie tej zawiadamia Użytkowników poprzez wcześniejszy komunikat na stronach Portalu, chyba że konieczność tej przerwy jest nagła lub nieprzewidziana.
 5. Usługodawca ma prawo do czasowego ograniczenia funkcji Serwisu, udostępniania ich w wybranych godzinach lub wprowadzania ograniczeń na ilość, jeżeli brak limitów mógłby negatywnie wpłynąć na ciągłość i stabilność Portalu. Za skutki zdarzeń wynikłych z przerwy technicznej lub czasowego ograniczenia funkcji Portalu, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.

§ 9
SZCZEGÓŁY ROLI USŁUGODAWCY

 1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność tylko i wyłącznie za zapewnienie Użytkownikowi możliwości korzystania z Portalu wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
 2. Użytkownik akceptuje, że rola Usługodawcy ogranicza się tylko i wyłącznie do przyjęcia informacji do CV, tłumaczenia go na język norweski i udostępnienia go na portalu IdeelleJobben.no.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość, rzetelność i trafność informacji zawartych informacjach podanych przez Usługobiorców.
 4. W szczególności Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkowników za szkody wynikłe z działania lub zaniechania osób trzecich, w tym:
  1. nawiązania kontaktu lub zawarcia umów, negocjacji, pertraktacji, spotkania lub znajomości z potencjalnym pracodawcą;
  2. niezawarcia umowy przez którakolwiek ze stron;
  3. nienależytego wykonania bądź niewykonania umowy przez potencjalnego pracodawcę;
  4. sprzeczności treści przekazanych przez Usługobiorców z rzeczywistym stanem rzeczy;
  5. niezdolności do realizowania umów;
  6. prowadzenia przez negocjacji w złej wierze.

§ 10
REKLAMACJE

 1. Jeżeli Użytkownik uważa, że Usługi nie są realizowane przez Usługodawcę lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, jest on uprawniony do złożenia reklamacji poprzez wysłanie wiadomości pocztą elektroniczną na adres e-mail: info@pracaidealna.pl .
 2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko oraz adres e-mail Użytkownika, opis stanu faktycznego oraz zgłaszanych roszczeń lub zastrzeżeń, pod rygorem wezwania przez Usługodawcę do uzupełnienia reklamacji.
 3. Usługodawca rozpatruje reklamację w ciągu 30 (trzydziestu) dni roboczych od dnia doręczenia reklamacji. Brak rozpatrzenia reklamacji w tym terminie nie oznacza uznania reklamacji przez Usługodawcę.
 4. Informację o wyniku przeprowadzonego postępowania reklamacyjnego Usługodawca przesyła Użytkownikowi na podany przez niego w reklamacji adres e-mail.

§ 11
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Usługodawca zapewnia każdemu Użytkownikowi ochronę danych osobowych zgromadzonych w Portalu w sposób zgodny z ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.).
 2. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest całkowicie dobrowolne. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zweryfikowania danych podanych przez Użytkownika. Świadczenie niektórych usług może być uzależnione od podania określonych danych osobowych przez Usługobiorcę. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie skutki podania nieprawdziwych danych osobowych przez Usługobiorcę.
 3. Użytkownik akceptując niniejszy Regulamin wyraża zgodę na:
  1. przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie podanych przez siebie danych osobowych przez Usługodawcę w zakresie niezbędnym do organizacji Portalu i spełnienia usługi na rzecz Użytkownika,
  2. przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika przez Usługodawcę w celach marketingowych i statystycznych,
  3. przekazywanie zgromadzonych danych osobowych Użytkownika do państw trzecich, w szczególności w celu wykonania usług świadczonych przez Usługodawcę w zakresie technicznym (Usługodawca może używać serwerów w państwie trzecim),
  4. przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych w Portalu przez Usługodawcę,
  5. przekazywanie danych osobowych w Polsce, w szczególności w celu wykonania usług świadczonych przez partnerów i kontrahentów,
  6. przekazywanie danych osobowych do innego Państwa, przede wszystkim Norwegii, w celu wykonania usługi.
 4. Użytkownik wyraża zgodę na zbieranie, gromadzenie i przetwarzanie przez Usługodawcę następujących danych technicznych i technologicznych:
  1. adres IP komputera Usługobiorcy,
  2. dane geolokalizacyjne Usługobiorcy,
  3. wywołany adres internetowy (URL),
  4. adres internetowy, z którego Usługobiorca przeszedł na strony portalu,
  5. rodzaj przeglądarki, z jakiej Usługobiorca korzysta,
  6. innych informacji transmitowanych protokołem http.
 5. Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie przez Usługodawcę na jego komputerze niewielkich plików technicznych (tzw. cookies) niezbędnych do prawidłowego świadczenia usług przez Usługodawcę.
 6. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy na podany adres poczty elektronicznej informacji o charakterze technicznym oraz innych danych związanych z funkcjonowaniem Portalu.
 7. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) na podany adres poczty elektronicznej.
 8. Usługodawca zobowiązuje się do przedsięwzięcia wszelkich środków technicznych i organizacyjnych służących należytemu zabezpieczeniu danych osobowych Użytkowników.

§ 12
PRAWA AUTORSKIE

Majątkowe prawa autorskie do treści znajdujących się w Portalu należą do Usługodawcy. Prawa autorskie podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 r., Nr 24, poz. 83 ze zmianami).

§ 13
WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Do korzystania z Portalu wymagane są:
  1. dostęp do Internetu;
  2. przeglądarka stron internetowych akceptująca pliki typu cookie, tj. Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 8.0 lub Mozilla Firefox w wersji nie niższej niż 3.0, Opera w wersji nie niższej niż 9.0, Google Chrome w wersji nie niższej niż 6 i pokrewne;
  3. włączona obsługa cookie oraz JavaScript;
  4. czynne i poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej;
 2. Użytkownik jest świadomy, że korzystanie z oprogramowania do blokowania treści na stronach internetowych (np. AdBlock, Ghostery) i pokrewnego może spowodować nieprawidłowe funkcjonowanie Portalu, w tym także całkowicie uniemożliwić korzystanie z niego.

§ 14
ZMIANY REGULAMINU

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 1.09.2015 r.
 2. Usługodawca zastrzega prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie, co zostanie ogłoszone na stronie internetowej Portalu.
 3. Użytkownicy mają możliwość odmowy wyrażenia zgody na udział w Portalu na zasadach określonych nowym brzmieniem regulaminu w terminie 14 dni od jego ogłoszenia

facebook